Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Uprzejmie informujemy, że firma Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica, NIP 691-250-34-61
(dalej: „Solar Technics” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest firma Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica, NIP 691-250-34-61,

2) z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica, 
za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@solar-technics.pl

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności
utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za
kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji
procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów,
prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o
zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, również dla celów kontrolnych ze strony uprawnionych do tego organów państwowych (np. urzędów skarbowych i celnych), a także na potrzeby organów ścigania lub sądów w przypadku sporów, nadużyć lub przestępstw,

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej
jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań
marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu
zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów
(kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący
usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie
zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W
szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w
innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

9) ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z
marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten
może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak
możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów
w sklepie internetowym,

11) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest
to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu
sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje
zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam
także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od
zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.