•  
 • Solar Technics Sp z o. o., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica   +48 76 84 79 222
 • info@solar-technics.pl

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) informujemy, że:

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres email:
  info@solar-technics.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Solar Technics Sp. z o. o., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica, REGON: 022463510, NIP: 6912506034 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000051819 (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) umożliwienia właściwego funkcjonowania stron internetowych Administratora oraz kont na portalach społecznościowych;

b) udzielenia odpowiedzi na przesłane formularzem pytanie, zgłoszenie, prośbę o kontakt;

c) przygotowania, zawarcia i wykonania umowy;

d) prowadzenia działań marketingowych.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych, w określonych przypadkach, podstawą przetwarzania może być również działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (wspomniany marketing bezpośredni).
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisu prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 3,
  a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być warunkiem zawarcia umowy lub wynikać z przepisu prawa. Odmowa ich podania uniemożliwi właściwe korzystanie ze stron Administratora, a także zawarcie umowy.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:
  a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155;

g) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) prawo, by nie podlegać profilowaniu;

i) prawo do przenoszenia danych.

 • Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co  nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.